کلاسهای زبان

 

کلاسهای زبان بهمن ماه

استاد

روزهای زوج

روزهای فرد

خانم چاپاری

 دخترها    3 تا  5 /4    Tiny 3A       ترم  2

 پسرها   5 /4 تا  6Tiny 3A         ترم 2

3 تا  5 /4First friend1    ترم 1

5 /4 تا  6 Tiny 1A   

خانم سیدی

5 /4 تا  6    Family & friends 2  ترم 2

6 تا  5/7  قرمز ترم 2

 

خانم حسینی

 

3 تا  5/4  چتر 4 ترم 1

5 /4 تا  6   چتر 5 ترم 1

خانم سلطانی

 

5 /4 تا  6   FREE  سبز و نارنجی

خانم غنیمت

3 تا  5/4 Family & friends  s   ترم 1

5/4 تا 6 گت ردی 2 ترم 2

 

علی کرم

5/4 تا 6    بنفش ترم 3

6 تا  5/7  قرمز ترم 4

5 /5 تا  7   FREE  آبی

سیدین

 

3 تا  5/4 Family & friends1    ترم 1